SEVESO III

SEVESO III
- så gör du vid fara

I vår anläggning för betning av rostfritt stål använder vi kemikalien fluorvätesyra. Därför lyder vi under det europeiska direktivet Seveso III, på den lägre av två nivåer.

Så gör du vid fara

Vid gasmoln eller brand i vår betningsanläggning ska du som är närboende bege dig inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilationsfläktar.

I samband med en händelse får du mer information som VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) eller genom att räddningstjänsten uppsöker närboende.

Högtrycksspolning i bethall foto Stefan Sjödin

Lagstiftning och verksamhet

Sunds Industrier bedriver en mekanisk plåtverkstad och en processteknisk verksamhet för betning av metall. Således använder vi fluorvätesyra och andra syror.

Eftersom Sunds Industrier hanterar fluorvätesyra följer vi Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Farliga kemikalier

– Fluorvätesyra är starkt frätande och mycket giftig. Vid spill övergår syran i gasform. Exempelvis kan gasmolnet vid vissa väderleksförhållanden kondensera tillbaka till flytande syra.

Övriga särskilt farliga kemikalier i vår verksamhet:

– Salpetersyra, som är en starkt frätande syra och kan bilda giftig nitrös gas.

– Svavelsyra, som är starkt frätande.

Därav kan farliga brandgaser uppstå vid brand.

Rening bethall foto L Jakobsson

Tillsyn

Berörda myndigheter kontrollerar Sunds Industriers handlingsprogram i enlighet med Seveso III-direktivet, genom tillsynsbesök.

Därmed kan du kontakta Länsstyrelsen i Gävleborgs län eller Södra Hälsinglands Räddningsförbund för mer information om tillsyn och Seveso III.

Kontakta oss

Följande företag lyder under Seveso III:
Sunds Industrier AB
Sundbergsvägen 8 (Sunds Industriområde)
826 40 Söderhamn
Organisationsnummer 556122-3792

Tillståndsbeslut (PDF)
Seveso III-information (PDF)

Vill du ha mer information om Seveso III i vår verksamhet?

Kontakta Lennart Jakobsson

Lennart Jakobsson foto Sjödin Media