SEVESO III

Så gör du vid fara

I vår anläggning för betning av rostfritt stål använder vi kemikalien fluorvätesyra. Därför omfattas vi av det europeiska direktivet Seveso III, på den lägre av två nivåer.

Vid gasmoln eller brand i vår betningsanläggning ska du som är närboende bege dig inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilationsfläktar.

Mer information lämnas som VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) eller genom att räddningstjänsten uppsöker närboende.

Högtrycksspolning i bethall foto Stefan Sjödin

Lagstiftning och verksamhet

Sunds Industrier hanterar fluorvätesyra. Därför omfattas vi av Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Sunds Industrier bedriver en mekanisk plåtverkstad och en processteknisk verksamhet för betning av metall, där vi använder fluorvätesyra och andra syror.

Farliga kemikalier

– Fluorvätesyra är starkt frätande och mycket giftig. Vid spill övergår syran i gasform. Gas­molnet kan vid vissa väderleksförhållanden kondensera tillbaka till flytande syra.

Övriga särskilt farliga kemikalier i vår verksamhet:

– Salpetersyra, som är en starkt frätande syra och kan bilda giftig nitrös gas.

– Svavelsyra, som är starkt frätande.

Vid brand kan farliga brandgaser uppstå.

Rening bethall foto L Jakobsson

Tillsyn

Sunds Industriers handlingsprogram enligt Seveso III-direktivet kontrolleras av berörda myndigheter genom tillsynsbesök.
Kontakta Länsstyrelsen i Gävleborgs län eller Södra Hälsinglands Räddningsförbund för mer information om genomförd tillsyn och Seveso III.

Kontakt

Följande företag omfattas av Seveso III:
Sunds Industrier AB
Sundbergsvägen 8 (Sunds Industriområde)
826 40 Söderhamn
Organisationsnummer 556122-3792

Tillståndsbeslut (PDF)
Seveso III-information (PDF)

Vill du ha mer information om Seveso III i vår verksamhet?

Kontakta Lennart Jakobsson

Lennart Jakobsson foto S Sjödin