MILJÖARBETE I VARDAGEN

Miljöarbete i vardagen

På Sunds Industrier har vi valt att certifiera oss enligt fyra olika ISO-standarder: 9001, 14001, 45001 och 3834-2. Enligt ett gemensamt ledningssystem arbetar vi systematiskt med ständiga förbättringar av processer och miljöpåverkan, utifrån våra certifieringar.

Vår erfarenhet - din kvalitet

Sunds certifieringar och kvalitetsarbete förenklar för dig som kund. Kvalitetscertifierade arbetsprocesser, god dokumentation och full spårbarhet på material ger dig en tryggare vardag.

Särskilt viktiga nycklar i vårt långsiktiga kvalitetsarbete är omvärldsbevakning, riskanalyser, förebyggande arbete och livscykelperspektiv. Vi får god hjälp genom kontinuerliga egna utvärderingar och externa besiktningar av certifieringar, lag- och branschkrav.

Källsortering foto Sjödin Media

Ordning och reda

En grundläggande förutsättning för en fungerande, hållbar och hälsosam verksamhet är ett systematiskt arbetssätt som gäller varje arbetsdag. Ett enkelt och effektivt sätt att minska olika riskfaktorer är ordning och reda.

På Sunds är vi stolta över vår förmåga att organisera lokaler och arbetsprocesser. Vi välkomnar kundbesök, i miljöer som varje dag är strukturerade, säkra och ändamålsenliga, utifrån aktuell produktion.

Sedan länge har vi en rutin där jag som medarbetare aldrig går förbi en situation som jag uppfattar som osäker eller farlig. Tillsammans hjälps vi åt att uppmärksamma varandra på förbättringar, optimera arbetsprocesser och eliminera risker och faror.

Investeringar och åtgärder

Sunds Industrier gör långsiktiga investeringar och åtgärder, för att utveckla processer och produkter och minimera vår miljöpåverkan. En effekt är arbetet med att reducera koldioxidavtryck och elförbrukning. Bland annat har vi investerat i LED-belysning till alla arbetslokaler.

En annan åtgärd är vårt målmedvetna arbete med att identifiera, ta bort eller ersätta olika kemikalier med mer miljövänliga ämnen. Sedan starten har vi tagit bort ungefär 60 % av kemikalierna. Färre kemikalier ger en tryggare och bättre arbetsmiljö, förutom minskad miljöpåverkan i stort.

Genomtänkta rutiner

Sunds Industrier har en modern betningsanläggning med stor kapacitet, som uppfyller högt ställda krav på arbetsmiljö och yttre miljö. Vi arbetar planerat och långsiktigt med riskanalyser och åtgärder för vår Seveso III-klassning.

Därför har det dagliga arbetet i bethallen genomtänkta rutiner, när vi transporterar gods, hanterar fluorvätesyra och fyller betbad. Det ger minskad risk för påverkan, både på medarbetare och yttre miljö.

Återvinning

Vi välkomnar varje möjlighet att förbättra våra processer ur ett livscykelperspektiv. I början av kedjan kan det handla om vilken plåtleverantör vi väljer för inleverans.

I slutändan strävar vi efter minimala utsläpp och att hamna så högt upp i avfallstrappan som möjligt. Material och substanser som återstår efter vår produktion ska kunna återvinnas och bli en resurs för någon annan. Tillsammans med Stena recycling har vi flera återvinningsstationer med många olika fraktioner och en miljöstation för farligt avfall.

Miljöarbetet i vardagen på Sunds Industrier innebär noggrann källsortering, som gör det enklare att återvinna olika material. Rostfritt stål är ett av de mest återvinningsbara materialen på jorden, jämfört med andra vanliga legeringar. Kemiskt avfall från oss kan också återvinnas, som tillsatser i annan industri. Så blir vi del av en cirkulär ekonomi.

Minimala utsläpp

På utsläppssidan har vi arbetat konsekvent med moderna metoder och investeringar i ny teknik, för att minimera våra utsläpp. I betanläggningen avskiljs luftföroreningar genom en skrubber, tills nästan bara vattenånga återstår.

Likaså är våra luftutsläpp från den mekaniska verkstaden mycket begränsade. Tack vare en avloppslös reningsanläggning avleds inget avloppsvatten över huvud taget.

På Sunds ser vi möjligheter i alla åsikter och idéer. Genom kreativ dialog med medarbetare, myndigheter, certifieringsorgan och kunder tar vi alla chanser att förbättra vår verksamhet.

Ledningssystem

ISO 3834-2
ledningssystem ISO-9001
ledningssystem ISO-14001
ledningssystem ISO-45001

Kontakta oss

Vill du ha mer information om arbetet med kvalitet och miljö på Sunds Industrier? 

Ledningssystem

Företagspolicy (PDF)

Kontakta vår VD Lennart Jakobsson

Lennart Jakobsson foto Sjödin Media